Algemene voorwaarden

V21 01-12-2021 | 14:24:20


DEELNEMERSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers (individueel en teams) aan de Nacht van de Vluchteling editie 2022. De voorwaarden staan gepubliceerd op www.nachtvandevluchteling.nl (hierna: Website).

Artikel 2 Nacht van de Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling wordt georganiseerd door Stichting Vluchteling (hierna: Organisatie), gevestigd te (2592 BM) Den Haag, aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 131.

De Nacht van de Vluchteling is een jaarlijkse sponsorloop. Deelnemers lopen tijdens Nacht van de Vluchteling, doorgaans in de maand juni, een route van 10, 20- of 40 kilometer. Enerzijds om aandacht te vragen voor vluchtelingen. Anderzijds om geld op te halen voor de Stichting Vluchteling. Er zijn diverse start en finishlocaties in Nederland. Kijk voor meer informatie op de Website.

Artikel 3 COVID-19

De Organisatie wil de Nacht van de Vluchteling editie 2022 graag door laten gaan, maar enkel op een verantwoorde en veilige wijze. Om die reden wordt de Nacht van de Vluchteling editie 2022 in verband met corona anders ingevuld dan gebruikelijk. Het evenement kan worden verplaatst naar een andere datum in 2022 en mede afhankelijk van de coronaontwikkelingen, kan het aantal routes worden aangepast, kunnen afstanden worden aangepast, kan het maximum aantal deelnemers (al dan niet per route) worden aangepast en kunnen er aanvullende regels voor de deelnemers gelden. Mocht dit niet voldoende zijn om aan alle regels te kunnen voldoen en/of de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen, dan kan de Organisatie alsnog besluiten om de Nacht van de Vluchteling editie 2022 te verplaatsen of annuleren. Op de Website staat steeds de meest actuele informatie. 

Artikel 4 Deelnemen

Deelnemen kan als individu of als team. Alle deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling dienen over een geldig deelnamebewijs te beschikken.

Deelnemers dienen zich voor een deelnamebewijs aan te melden bij de Organisatie. Aanmelding geschiedt via de Website. Op deze Website staan ook de inschrijftermijnen en eventuele aanvullende voorwaarden (bijv. minimum leeftijd, maximum aantal deelnemers, etc.). Alleen volledige en correcte aanmeldingen worden in behandeling genomen. Indien een aanmelding akkoord is, ontvangt de deelnemer een voorlopig deelnamebewijs. Dit voorlopig deelnamebewijs wordt omgezet in een definitief deelnamebewijs (e-ticket), zodra aan de financiële verplichtingen is voldaan.

Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, zal de Organisatie dit aan de betreffende personen berichten en hen op een reservelijst noteren. Bij uitvallers en/of een uitbreiding van het aantal deelnemers, zullen zij als eerste uitgenodigd worden om zich opnieuw aan te melden. 

Artikel 5 Persoonsgegevens

Deelnemers wordt op de Website gevraagd naar diverse persoonsgegevens. Deze gegevens heeft de Organisatie nodig om de Nacht van de Vluchteling editie 2022 op een goede wijze te kunnen organiseren.

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie van de Nacht van de Vluchteling editie 2022, tenzij Deelnemers expliciet aangeven dat hun gegevens ook voor (de promotie van) andere activiteiten van Stichting Vluchteling mogen worden gebruikt. In dat geval zullen voornaam, achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in de administratie van Stichting Vluchteling voor het versturen van e-mailberichten over de toekomstige activiteiten van Stichting Vluchteling.

Deelnemers zijn er mee bekend en akkoord dat hun voornaam en/of achternaam, al dan niet in combinatie met de wandelresultaten, door de Organisatie openbaar worden gemaakt.   

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het Privacy Statement van Stichting Vluchteling, gepubliceerd op www.nachtvandevluchteling.nl/privacy

Deelnemers kunnen tijdens de Nacht van de Vluchteling worden gefotografeerd en/of gefilmd. Indien een deelnemer dit niet wenst, dient hij/zij dit zelf direct kenbaar te maken. Indien een deelnemer geen bezwaar maakt, geeft hij/zij daarmee toestemming aan de Organisatie om de opnames te gebruiken in het kader van media-aandacht, publiciteit, promotie en/of organisatie van Stichting Vluchteling in het algemeen en de Nacht van de Vluchteling in het bijzonder.

Artikel 6 Financieel

Iedere deelnemer dient sponsoren te zoeken voor een financiële bijdrage aan de deelname aan de Nacht van de Vluchteling. Dit traject verloopt via de Website, sponsoren kunnen via de Website geld doneren aan de deelnemer van hun keuze. Een deelnemer mag zelf ook geld doneren. 

De opbrengst van de Nacht van de Vluchteling komt volledig ten goede aan de Stichting Vluchteling. De Stichting Vluchteling bepaalt naar eigen inzicht de exacte bestemming. 

Iedere individuele deelnemer dient een minimale sponsoropbrengst te realiseren. Voor de 40 KM route is dit € 250,- en voor de 20 KM route is dit € 100,-. Ieder team dient per teamlid een minimale sponsoropbrengst van € 250,- of € 100,- te realiseren. Dit minimale streefbedrag dient uiterlijk vrijdag 10 juni 2022 te zijn gerealiseerd. Indien dit niet is gelukt, komt het voorlopig deelnamebewijs te vervallen en wordt er geen definitief deelnamebewijs (e-ticket) uitgereikt. De op dat moment reeds ontvangen sponsoropbrengsten worden niet gerestitueerd en komen conform de bedoeling gewoon toe aan het goede doel: Stichting Vluchteling.   

Indien de Nacht van de Vluchteling editie 2022 door overmacht geen doorgang kan vinden, dan schuiven de deelnemers en de inschrijfgelden door naar de editie van 2023. De sponsoropbrengsten blijven conform de bedoeling gewoon toekomen aan het goede doel: Stichting Vluchteling.  

Artikel 7 Overmacht

De Organisatie spant zich in om de Nacht van de Vluchteling editie 2022 doorgang te laten vinden, maar kan hiervoor geen garantie geven omdat zij hiervoor mede afhankelijk is van externe factoren, zoals onder andere maar niet uitsluitend: corona, weersomstandigheden, veiligheid, overheidsmaatregelen, etc. Indien de Nacht van de Vluchteling editie 2022 door externe factoren geen doorgang kan vinden, is er sprake van overmacht.   

De Organisatie kan ertoe besluiten om op grond van overmacht de Nacht van de Vluchteling editie 2022 geen doorgang te laten vinden. In dat geval komt editie 2022 te vervallen en wordt volgend jaar gestart met editie 2023.

De Organisatie kan ertoe besluiten om op grond van overmacht de Nacht van de Vluchteling editie 2022 die reeds gepland staat op een bepaalde datum, te annuleren. In dat geval beslist de Organisatie of zij editie 2022 verplaatst naar een andere datum of definitief geen doorgang laat vinden.    

Artikel 8 Wandeltocht

De Nacht van de Vluchteling is bestaat uit een of meerdere wandelroutes die gedurende de avond en/of nacht afgelegd dienen te worden. Er is geen wedstrijdelement aan de routes gekoppeld. 

Deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling realiseren zich dat zij tijdens de wandeltocht  mentale en fysieke inspanningen moeten leveren. Zij dienen zelf zorg te dragen voor de benodigde uitrusting, een behoorlijke voorbereiding en voorafgaand aan de daadwerkelijke start in te schatten of zij hiertoe mentaal en fysiek voldoende in staat zijn. 

Deelnemers dienen zich tijdens de Nacht van de Vluchteling tijdig, correct en met een geldig deelnamebewijs aan te melden en de door de Organisatie aangegeven route en instructies, alsmede eventuele aanvullingen daarop, steeds direct op te volgen.

Deelnemers dienen zich tijdens de wandeltocht: sportief te gedragen, geen hinder, overlast of gevaar te veroorzaken, zich niet aanstootgevend of onzedelijk te gedragen en zich te houden aan de wet en instructies van het bevoegde gezag. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Deelnemers nemen vrijwillig en voor eigen rekening en risico mee aan de Nacht van de Vluchteling. Iedere deelnemer is er mee bekend dat er vanwege de mentale en fysieke inspanningen en het feit dat deze in de avond/nacht geleverd moeten worden risico’s zijn verbonden aan hun deelname. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor diens eigen persoonlijke bezittingen.

De Organisatie spant zich in om de Nacht van de Vluchteling correct en veilig te laten verlopen. Een verdere garantie door de Organisatie wordt niet verleend.

De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar voor de Nacht van de Vluchteling editie 2022 afgesloten evenementenverzekering vermeerderd met haar eigen risico. Indien een schade, om welke reden dan ook, niet is gedekt, is de Organisatie hiervoor enkel aansprakelijk, indien deze te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisatie.

Indien een deelnemer bepalingen uit deze voorwaarden schendt, is deze deelnemer aansprakelijk voor alle schade die de Organisatie daardoor lijdt. Bovendien is de Organisatie gerechtigd om deze deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Nacht van de Vluchteling. 

Artikel 10 Tot slot

Op deze voorwaarden zijn eveneens de Sponsorvoorwaarden van de Nacht van de Vluchteling editie 2022 zijn van toepassing. Bij tegenstrijdigheden prevaleren de Deelnemersvoorwaarden. 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden en/of de Nacht van de Vluchteling dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

De Organisatie is bij gegronde redenen gerechtigd om deze voorwaarden binnen redelijke grenzen eenzijdig te wijzigen.

 

SPONSORVOORWAARDEN

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle sponsoren van deelnemers (individuen en teams) aan de Nacht van de Vluchteling editie 2022. De voorwaarden staan gepubliceerd op www.nachtvandevluchteling.nl (hierna: Website).

Artikel 2 Nacht van de Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling wordt georganiseerd door Stichting Vluchteling (hierna: Organisatie), gevestigd te (2592 BM) Den Haag, aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 131.

De Nacht van de Vluchteling is een jaarlijkse sponsorloop. Deelnemers lopen tijdens Nacht van de Vluchteling een sponsorloop. Enerzijds om aandacht te vragen voor vluchtelingen. Anderzijds om geld op te halen voor de Stichting Vluchteling. Kijk voor meer informatie op de Website.

Artikel 3 Donatie

Iedere deelnemer dient sponsoren te zoeken voor een financiele bijdrage aan de deelname aan de Nacht van de Vluchteling. Dit traject verloopt via de Website, sponsoren kunnen via de Website geld doneren aan de deelnemer van hun keuze. Een deelnemer mag zelf ook geld doneren. 

De opbrengst van de Nacht van de Vluchteling komt volledig ten goede aan de Stichting Vluchteling. De Stichting Vluchteling bepaalt naar eigen inzicht de exacte bestemming. 

Iedere bijdrage aan een deelnemer aan de Nacht van de Vluchteling wordt gezien als een definitieve en onherroepelijke donatie aan de Stichting Vluchteling. De donatie blijft ook verschuldigd indien de Nacht van de Vluchteling editie 2022 niet doorgaat of verplaatst wordt en/of de deelnemer hier niet aan deelneemt. 

Artikel 4 Persoonsgegevens

Sponsoren wordt op de Website gevraagd naar diverse persoonsgegevens. Deze gegevens heeft de Organisatie nodig om de sponsorbijdragen voor de Nacht van de Vluchteling editie 2022 op een goede wijze te kunnen verwerken.

Door het doen van een donatie ten behoeve van een deelnemer, geeft de sponsor toestemming aan de Organisatie om de naam en het e-mailadres van de sponsor aan de betreffende deelnemer(s) door te geven. Indien de sponsor dat niet wenst, dient de sponsor de donatie anoniem te doen. 

Het e-mailadres van een sponsor wordt eenmalig door de Organisatie gebruikt om aan alle sponsoren te laten weten waar de opbrengst van de Nacht van de Vluchteling editie 2022 naar toe gaat.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het Privacy Statement van Stichting Vluchteling, gepubliceerd op www.nachtvandevluchteling.nl/privacy

Artikel 5 Tot slot

Op deze voorwaarden zijn eveneens de Deelnemersvoorwaarden van de Nacht van de Vluchteling editie 2022 van toepassing. Bij tegenstrijdigheden prevaleren de Sponsorvoorwaarden. 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden en/of de Nacht van de Vluchteling dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

De Organisatie is bij gegronde redenen gerechtigd om deze voorwaarden binnen redelijke grenzen eenzijdig te wijzigen.

Made with by Kentaa
Delen