Privacy Statement

V4 01-10-2018 | 14:26:35

Stichting Vluchteling verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement leest u waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u van belang zijn in dit verband.

Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Vluchteling, inclusief onze websites.

Algemeen
De bescherming van de privacy van onze (oud)donateurs, vrijwilligers, leveranciers en medewerkers vinden wij belangrijk en daarom gaan wij uiteraard zorgvuldig om met deze gegevens. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen. We gebruiken deze o.a. om toezeggingen en overeenkomsten vast te leggen en uit te voeren, en om onze donateurs optimaal van dienst te zijn. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om. Stichting Vluchteling behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verwerkt deze volgens de Europese Verordening AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Vluchteling uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten, welke zijn opgenomen in ons verwerkingsregister.

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs, actievoerders en anderen.
 • Het verwerken en administreren van donaties, giften en toezeggingen.
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven, het promoten van Stichting Vluchteling, het uitvoeren van marketingdoelen.
 • Het bevragen van donateurs en actievoerders, en het doen van onderzoek in dit verband.
 • Het via cookies registreren van instellingen en voorkeuren bij het gebruik van de websites.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie.
 • Het archiveren van gegevens bij juridische procedures en voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden.
 • Het informeren van de buitenwacht over onze activiteiten en de resultaten van projecten, programma’s en geleverde hulp.
 • Het verzamelen van informatie voor beleidsdoeleinden en management rapportages.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Vluchteling?

Wij registreren de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • interactiegegevens (bv. cookies of informatie uit/over contact tussen u en Stichting Vluchteling)

Wij ontvangen de persoonsgegevens via het contact met u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Vluchteling ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Hoe zorgt Stichting Vluchteling voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

 • Stichting Vluchteling neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.
 • Stichting Vluchteling deelt persoonsgegevens alleen met derden overeenkomstig de bepalingen in dit Privacy Statement.
 • In opdracht van Stichting Vluchteling kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde activiteiten voor de stichting verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten “verwerkersovereenkomsten”.
 • Als u niet wilt dat wij gegevens verstrekken aan bepaalde ontvangers of als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden middels de afmeldlink onderaan. Voor afmelding van onze overige diensten kunt u altijd contact met ons opnemen, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.
 • Tenzij als in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, behalve als u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • Stichting Vluchteling verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Vluchteling. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.
U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt m.n. voor de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.

Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn uw identiteit te controleren m.b.v. een kopie van een legitimatiebewijs. Het is van belang dat u bij het verstrekken van een legitimatiebewijs het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zonen (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar maakt.

Stuur uw verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar:

Stichting Vluchteling
t.a.v. Sanju Singh
Laan van Nieuw Oost-Indië 131-M
2593 DM Den Haag

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.

Online dienstverlening en privacy

Stichting Vluchteling onderhoudt de volgende websites:

 • vluchteling.nl
 • nachtvandevluchteling.nl

Onze websites gebruiken een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van onze webpagina’s begint. De persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen.

Op deze websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de frequentie waarmee de diverse pagina’s en onderdelen van een site worden bezocht. Doel hiervan is de inrichting van de site te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens opgenomen zonder dat u daar expliciet toestemming voor heeft gegevens, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie of het doen van een donatie.

Cookies
Bij het bezoek aan onze website plaatsen we cookies. Onze websites werken het best als u de cookies accepteert. Cookies helpen ons om het gebruik van een website te analyseren. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de website te verbeteren, zodat deze optimaal functioneert voor zoveel mogelijk bezoekers.

We maken gebruik van enkele soorten cookies. Analytische cookies, zoals die van Google, helpen ons bij de analyse van het gebruik van de website: welke pagina's zijn bezocht, via welke route wordt de site bereikt, wat is de duur van een bezoek enzovoorts. Met marketing cookies (ook tracking cookies genoemd) kan een bezoeker op verschillende websites worden gevolgd en kan zijn interesse worden bepaald. Daardoor kunnen gericht advertenties en banners worden aangeboden en kan worden gemeten hoe vaak dit effectief is. Met social cookies wordt geregistreerd hoe en hoe vaak de informatie van een site wordt gedeeld op social media. Deze cookies verzamelen ook gegevens over uw gedrag op internet waarop we zouden kunnen inspelen met bijvoorbeeld advertenties.
Raadpleeg desgewenst de cookie statements van aanbieders voor meer informatie. 

Cookies verwijderen of uitschakelen
Via het instellingen-menu van de browser kunt u zelf instellen of u cookies accepteert en kunt u bestaande cookies uit uw systeem verwijderen. Een eenvoudige zoekopdracht bij Google geeft informatie over hoe dit te doen. 
 
Hoe lang blijven cookies bewaard?
De meeste cookies die via een website van de Stichting Vluchteling worden geplaatst, verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven langer bewaard, enkele dagen tot enkele jaren. We raden u aan via het instellingen-menu van uw browser regelmatig alle cookies te verwijderen (sneltoets: Ctrl+Shift+Delete).

Links
Op onze websites kunnen links staan naar websites die niet bij Stichting Vluchteling horen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u bij vragen of twijfel het privacybeleid van deze partijen te raadplegen.

Overige bepalingen
Alle medewerkers van Stichting Vluchteling die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen.

Wij zijn verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.

Stichting Vluchteling kan deze privacyverklaring wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, deze privacyverklaring en de datering ervan regelmatig te controleren. 
Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door Stichting Vluchteling, stuur dan een mail naar info@vluchteling.nl o.v.v. Privacy Statement. Of neem contact met ons op door te bellen naar 070 – 346 89 46.